100% đảng viên, công chức thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024

Bản cam kết đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên, công chức cuối năm.

Căn cứ quy định tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Đảng ủy, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, công chức năm 2024. Mỗi đảng viên, công chức căn cứ vào chức trách nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, cam kết nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-20216 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 1506-QĐ/TU ngày 18-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên và Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Kết quả, năm 2024 đã có 169/169 đảng viên, công chức tại các chi bộ, đơn vị trực thuộc ký cam kết, đạt tỷ lệ 100%. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi đảng viên, công chức, thông qua việc thực hiện bản cam kết, mỗi người sẽ xác định cụ thể trách nhiệm, mục tiêu, việc làm của mình để góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch công tác và xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Căn cứ văn bản cam kết của đảng viên, công chức, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nơi đảng viên, công chức sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức cuối năm.

Lê Thị Mai