Quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Đăng ngày 11 - 03 - 2024
100%

Xác định thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển, do đó Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực nhằm lan tỏa tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Nhận thức được vai trò to lớn của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua KBNN Hưng Yên luôn động viên, khuyến khích công chức, người lao động phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,… phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiến tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong đơn vị.

Có thể thấy rõ, các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã được các đơn vị trong hệ thống KBNN Hưng Yên phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời để phong trào thi đua trong hệ thống KBNN Hưng Yên ngày càng được đẩy mạnh, ngày 27/02/2024 KBNN Hưng Yên ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tập thể; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của đảng viên, công chức và người lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu, đó là: Các hoạt động thi đua, khen thưởng khi triển khai phải đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng cần được nâng cao; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; các cách làm hay, các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung cụ thể để tiếp túc triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm 2024, đó là: Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ, ngành và của tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua; tiến hành sơ kết, tổng kết, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và của Cụm thi đua số 2 KBNN. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thường xuyên, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề; khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

 

Tin mới nhất

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...(08/05/2024 10:31 SA)

Tuyên truyền, vận động, hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu...(08/05/2024 10:27 SA)

BỘ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/4/2024(04/05/2024 10:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...(04/05/2024 10:25 SA)

Đoàn viên công đoàn Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tham gia Hội thao công chức, viên chức, lao động...(04/05/2024 10:36 SA)

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (22/04/2024 8:46 SA)

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa...(17/04/2024 10:35 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).(16/04/2024 10:47 SA)

°
45 người đang online