Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
447/QĐ-BTC 15/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực KBNN thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
TT 17/2024/TT-BTC 14/03/2024 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN
03/2024/TT-BTC 18/01/2024 Thông tư số 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ Tài chính Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính
NĐ03/2024 11/01/2024 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
139/QĐ-KBNN 09/01/2024 Quyết định số 139/QĐ-KBNN ngày 09/01/2024 của Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của hệ thống KBNN năm 2024
QĐ7689/QĐ-KBNN/2023 29/12/2023 Quyết định số 7689/QĐ-KBNN ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN
QĐ7209/QĐ-KBNN/2023 14/12/2023 Quyết định số 7209/QĐ-KBNN ngày 14/12/2023 của Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Quy trình Kiểm soát, thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sử dụng nguồn vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN
QĐ1603/2023 11/12/2023 Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024
55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
54/2023/TT-BTC 15/08/2023 Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính
51/2023/TT-BTC 07/07/2023 Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 07/7/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dưng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026
NĐ43/2023 30/06/2023 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra
44/2023/ TT-BTC 29/06/2023 Thông tư số 44/2023/ TT-BTC Hà Nội, ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
62/2020/TT-BTC 22/06/2023 Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
18/2023/TT-BTC 21/03/2023 Thông tư số 18/2023/TT-BTC, ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
1 2 
°
45 người đang online