Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Đăng ngày 31 - 05 - 2024
100%

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, hút thuốc lá gây ra những tác hại khôn lường đến sức khỏe, tạo gánh nặng lên kinh tế cho gia đình và xã hội. Do đó, chúng ta cần phải có những giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tác hại thuốc lá để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là thanh thiếu niên, thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Xác định tầm quan trọng của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 24/5/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030”; UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 11/10/2023 về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 và Công văn số 1467/UBND-KGVX ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2024 với với các nhiệm vụ, nội dung quan trọng.

Theo Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” có các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chiến lược:

 1. Xây dựng lộ trình tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá đảm bảo đến năm 2030 mức thuế đạt tỷ trọng trên giá bán lẻ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới; quy định mức giá bán tối thiểu các sản phẩm thuốc lá, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của phương án tính thuế các sản phẩm thuốc lá trên giá bán lẻ để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Hạn chế, kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế. Đề xuất ban hành quy định về ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng; việc bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên hoặc trẻ vị thành niên bán thuốc lá theo Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới.

2. Tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá, trong đó có các hình thức quảng cáo, khuyến mại trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số, mạng internet. Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế lồng ghép hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá vào các chương trình y tế quốc gia về phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các chương trình y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng và hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế trong toàn quốc; phát triển dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá.

3. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, các quy định của pháp luật có liên quan để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong việc tham gia, giám sát thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với từng giai đoạn; thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá với các hình thức đa dạng, phù hợp đặc điểm từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cập nhật thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Tăng cường lực lượng, xây dựng cơ chế, kế hoạch phối hợp liên ngành; giữa trung ương và địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá từ trung ương đến địa phương; thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo phân cấp. Tăng cường sử dụng giải pháp về công nghệ thông tin, các mạng xã hội trong giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới đối với sức khỏe của người tiêu dùng; các giải pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá hiệu quả; các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.

7. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tại trung ương và tại các tỉnh, thành phố; xây dựng, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá từ trung ương đến địa phương. Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong việc tham gia, giám sát thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

8. Chủ động, tích cực hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá; tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các chính phủ, tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức quốc tế và các nước trong nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chính sách về phòng, chống tác hại của thuốc lá; trong việc thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc; phối hợp với các nước trong khu vực ASEAN và các nước có chung đường biên giới trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng chống buôn lậu thuốc lá. Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thông qua các hội thảo, hội nghị khoa học, tham quan học tập tại các nước trong khu vực và trên thế giới về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Tại KBNN Hưng Yên, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 1467/UBND-KGVX ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2024, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho công chức, người lao động biết; xác định rõ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi công chức, người lao động; tăng cường triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5 năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hưng Yên đến năm 2030; Kế hoạch số 942/KH-KBHY ngày 24/10/2023 của KBNN Hưng Yên về việc triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại KBNN Hưng Yên đến năm 2030 và Quyết định 943/QĐ-KBHY ngày 24/10/2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại KBNN Hưng Yên, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Tin mới nhất

Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới hoạt động cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ(24/07/2024 1:28 CH)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên mở Chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước(16/07/2024 3:37 CH)

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV(16/07/2024 10:09 SA)

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tự...(16/07/2024 9:49 SA)

Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng Kho bạc Nhà nước(01/07/2024 9:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).(27/06/2024 7:42 SA)

Triển khai hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành(21/06/2024 3:40 CH)

Lịch sử, ý nghĩa Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6(21/06/2024 8:51 SA)

°
301 người đang online